The Founding of a Republic (2009)

Movie: The Founding of a Republic

Director: Sanping Han, Jianxin Huang

Actors: Guoqiang Tang, Guoli Zhang, Qing Xu, Jin Liu, Kun Chen, Wufu Wang, Xueqi Wang, Sha Liu, Bing Wang, Vivian Wu, Wei Zhao, Zongdi Xiu, Donnie Yen, Yiwei Liu, Jun Hu

Genres: Drama, History, War

Country: China

Release Year: 2009

Duration: 138 min

Total viewed: 0

  • Storyline
Inspired by true events, Founding of a Republic weaves a rousing tale of one man who fought against the tyranny of a ruler and led his people in battle in the ultimate sacrifice for his country.
  • Comments
Loading...
  • Other Movies
Loading...